คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์กราวัวร์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์กราวัวร์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

               ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์กราวัวร์ และการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน เป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชีพทำแม่พิมพ์กราวัวร์ สามารถตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการทำแม่พิมพ์กราวัวร์ ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการจัดการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระด้วยตนเอง  ประเมินผลและวางแผนการปรับปรุงคุณภาพการผลิตได้  มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ  สามารถถ่ายทอด สอนงาน ฝึกอบรมบุคคลอื่น และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนการผลิต ประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์กราวัวร์ ระดับ 5 ต้องอ่านเขียนภาษาไทย และเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน  

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้จัดการฝ่ายทำแม่พิมพ์กราวัวร์ ผู้เชี่ยวชาญงานทำแม่พิมพ์กราวัวร์ ผู้บริหารหน่วยงาน  

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-QEWZ-126A จัดการความรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์งานก่อนพิมพ์
PRT-GQVR-127A ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์กราวัวร์ และดิจิทัลปรู๊ฟ
PRT-XCWB-128A พัฒนาคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์กราวัวร์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ