คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพยากรณ์ความต้องการใช้สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์ วิเคราะห์ เจรจาต่อรอง และ คัดเลือกผู้ขายหรือผู้ให้บริการ และบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ จัดหา และ จัดจ้าง โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และกำหนดนโยบายขององค์กร

2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ

4. สามารถค้นคว้า วิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 6 สาขาอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 6 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพไปในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 6

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
……………N/A………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-POC-6-002ZA พยากรณ์ความต้องการใช้สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์
LOG-POC-6-006ZA วิเคราะห์ เจรจาต่อรอง และ คัดเลือกผู้ขายหรือผู้ให้บริการ
LOG-POC-6-010ZA บริหารจัดการด้านการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ