คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินและคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการเบื้องต้นและติดตามการส่งมอบ และประเมินผลผู้ขายหรือผู้ให้บริการหลังการส่งมอบ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน มีส่วนร่วมในการวางแผน และพัฒนากระบวนการทำงาน

2. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคด้วยตนเอง

3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

4. เรียนรู้และการประเมินผลการทำงานของตนเองได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 4 สาขาอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 4 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพไปในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 4

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
……………N/A………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-POC-4-005ZA ประเมินและคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการเบื้องต้น
LOG-POC-4-009ZA ติดตามการส่งมอบและประเมินผลผู้ขายผู้ให้บริการหลังการส่งมอบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ