คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ กำหนดขอบเขต คุณลักษณะ และเงื่อนไขของสินค้าหรือบริการที่ต้องการ และจัดทำสัญญาและบริหารสัญญา โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร

2. กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล

4. สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 5 สาขาอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 5 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพไปในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 5

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
……………N/A………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-POC-5-001ZA สำรวจความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ
LOG-POC-5-003ZA กำหนดขอบเขต คุณลักษณะ เงื่อนไขของสินค้าหรือบริการที่ต้องการ
LOG-POC-5-007ZA จัดทำสัญญาและบริหารสัญญา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ