คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาการคัดแยกผลิตผลทางการเกษตร อาชีพผู้ปฏิบัติงานคัดแยกคุณภาพมะพร้าวน้ำหอม ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาการคัดแยกผลิตผลทางการเกษตร อาชีพผู้ปฏิบัติงานคัดแยกคุณภาพมะพร้าวน้ำหอม ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประเมินงานคัดแยก ตกแต่ง การทำความสะอาดก่อนการบรรจุ และการตรวจสอบคุณภาพและบรรจุมะพร้าวน้ำหอมในโรงคัดบรรจุ ได้ถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ แก้ไขปัญหาที่พบในระหว่างการปฏิบัติงานได้ภายใต้การแนะนำของหัวหน้างาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในอาชีพ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานประเมินงานคัดแยกตกแต่ง และตรวจสอบคุณภาพและบรรจุมะพร้าวน้ำหอมในโรงคัดบรรจุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-HXFO-411A ปฎิบัติงานคัดแยก ทำความสะอาด ตกแต่ง มะพร้าวน้ำหอมในโรงคัดบรรจุ
ARC-MYOM-412A ปฎิบัติงานบรรจุมะพร้าวน้ำหอมลงในภาชนะ บรรจุ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ