หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฎิบัติงานบรรจุมะพร้าวน้ำหอมลงในภาชนะ บรรจุ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-MYOM-412A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฎิบัติงานบรรจุมะพร้าวน้ำหอมลงในภาชนะ บรรจุ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO-08: 1321 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ ด้านการผลิต6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาชนะบรรจุมะพร้าวน้ำหอมก่อนการบรรจุ และการตรวจสอบคุณภาพและบรรจุมะพร้าวในโรงคัดบรรจุ ได้ถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ แก้ไขปัญหาที่พบในระหว่างการปฏิบัติงานได้ภายใต้การแนะนำของหัวหน้างาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

N/A


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1. มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง มะพร้าวน้ำหอม (มกอช. 15-2550)

2. มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ. 9047-2560)

3. มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ. 9035-2563)

 


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
102041

เลือกวัสดุบรรจุมะพร้าวน้ำหอมตามมาตรฐาน
ที่กำหนด

1. เลือกวัสดุที่ใช้เป็นภาชนะบรรจุมะพร้าวน้ำหอม
ก่อนการส่งจำหน่ายได้อย่างเหมาะสมตามที่ตลาดต้องการ

102041.01 153589
102041

เลือกวัสดุบรรจุมะพร้าวน้ำหอมตามมาตรฐาน
ที่กำหนด

2. ห่อพลาสติกมะพร้าวน้ำหอมที่ตกแต่งแล้วได้อย่างถูกวิธี

102041.02 153590
102042

จัดเรียงมะพร้าวน้ำหอมในภาชนะบรรจุได้อย่าง
เหมาะสม

1. เลือกวิธีการจัดเรียงมะพร้าวน้ำหอมลงภาชนะบรรจุได้
ตามที่ตลาดต้องการ

102042.01 153591
102042

จัดเรียงมะพร้าวน้ำหอมในภาชนะบรรจุได้อย่าง
เหมาะสม

2. จัดเรียงมะพร้าวน้ำหอมลงภาชนะบรรจุได้อย่างเหมาะสม

102042.02 153592

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยก ตกแต่ง มะพร้าวน้ำหอม


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะส่วนบุคคล

2. ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสื่อสารระดับพื้นฐาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุขอนามัยส่วนบุคคลและความปลอดภัยในการผลิตอาหาร

2. วัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยก ตกแต่ง และภาชนะบรรจุมะพร้าวน้ำหอม

3. ชนิดและคุณลักษณะของมะพร้าวน้ำหอม

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     การพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะให้ใช้หลักฐานการปฏิบัติงานหรือหลักฐานความรู้ตามที่ระบุ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     การพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะให้ใช้หลักฐานการปฏิบัติงานหรือหลักฐานความรู้ตามที่ระบุ

(ง) วิธีการประเมิน

     การสอบสัมภาษณ์หรือการสอบสาธิตการทำงานหรือการสังเกตการปฏิบัติงาน 

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

     การพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะให้ใช้หลักฐานการปฏิบัติงานหรือหลักฐานความรู้ตามที่ระบุ(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. วัสดุที่ใช้เป็นภาชนะบรรจุมะพร้าวน้ำหอม หมายถึง ต้องสามารถบรรจุมะพร้าวน้ำหอมในลักษณะที่สามารถเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอมได้เป็นอย่างดี วัสดุที่ใช้ภายในภาชนะบรรจุต้องใหม่สะอาดและมีคุณภาพ สามารถป้องกันความเสียหายอันจะมีผลต่อคุณภาพภายนอกหรือภายในของมะพร้าวน้ำหอม

2. มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในข้อ 10

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

ประเมินผลทางด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือการสาธิตการทำงานหรือสังเกตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ