คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 6 เป็นผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาในสาขางานที่มีความชำนาญ มีความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับระบบร่างกายและเส้นประธานสิบเป็นอย่างดี รวมถึงความรู้ทางด้านการออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตน มีความรู้และทักษะในการนวดไทย การนวดน้ำมัน และการนวดเท้า และมีทักษะในการนวดสามารถนำท่านวดต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักการนวดไทยและหลักการทางวิชาการ สามารถบูรณาการภูมิปัญญาไทยตามท้องถิ่นกับงานบริการนวดไทย มีความรับผิดชอบในงาน มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ  สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้  ประเมินผลการปฏิบัติงานและมอบหมายงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 6 ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และมีประสบการณ์ทำงานด้านการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-RMQO-202B ปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยตามหลักความปลอดภัยและสุขอนามัย
HDS-IBCI-210B ประยุกต์ใช้เทคนิคการนวดไทยมากกว่า 1 รูปแบบ
HDS-XMZC-211B บูรณาการภูมิปัญญาไทยตามท้องถิ่นกับงานบริการนวดไทย
HDS-YIZW-212B ประเมินผลการปฏิบัติงานการบริการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0281-A : โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ

ยินดีต้อนรับ