คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 5 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิค สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ สามารถถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ สามารถตัดสินใจและจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่ซับซ้อน ประเมินผลและพัฒนาการปฏิบัติงาน มีความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับระบบร่างกายและเส้นประธานสิบเป็นอย่างดีรวมถึงความรู้ทางด้านการออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตน มีทักษะในการนวด สามารถนวดให้ผู้รับบริการด้วยท่านวดที่หลากหลายตามความเหมาะสมของผู้รับบริการ สามารถประเมินผู้รับบริการนวดเพื่อวิเคราะห์ท่านวดให้เหมาะสมถูกต้องตามหลักการนวดไทยและหลักการทางวิชาการ สามารถแนะนำการใช้ท่าฤาษีดัดตนและการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมที่เหมาะสมกับผู้รับบริการ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้างานได้ มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ  และมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ท่านวดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 5 ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และมีประสบการณ์ทำงานด้านการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-RMQO-202B ปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยตามหลักความปลอดภัยและสุขอนามัย
HDS-LQCJ-206B ให้บริการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
HDS-JECV-207B แนะนำการใช้ท่าฤาษีดัดตนในการบริการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
HDS-RJFA-208B แนะนำการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมกับผู้รับบริการนวดไทย
HDS-IGQW-209B แก้ปัญหาเฉพาะหน้างานของการบริการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0281-A : โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ
CB-0390-A : สมาคมวิชาชีพสปา (ประเทศไทย)

ยินดีต้อนรับ