คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย ระดับ 4 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพ แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ควบคุมงาน ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่อง มีสมรรถนะและทักษะทางเทคนิคในการเลือกใช้ท่านวดไทยได้เหมาะสมกับผู้รับบริการ มีความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับระบบร่างกาย และเส้นประธานสิบ สามารถนวดไทยได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักการนวดไทย และหลักการทางวิชาการ สามารถปรับองศาการนวดและใช้เทคนิคการลงน้ำหนักในการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักการและเหมาะสมกับผู้รับบริการ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้างานได้มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย ระดับ 4 ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และมีประสบการณ์ทำงานด้านการนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-RMQO-202B ปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยตามหลักความปลอดภัยและสุขอนามัย
HDS-VGUA-204B ให้บริการนวดไทยแบบปรับองศาการนวดและการลงน้ำหนัก
HDS-LAII-205B แก้ปัญหาเฉพาะหน้างานของการบริการนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0281-A : โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ
CB-0390-A : สมาคมวิชาชีพสปา (ประเทศไทย)

ยินดีต้อนรับ