คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย ระดับ 3 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง สามารถเชื่อมโยงหลักการปฎิบัติงานและผลการวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อตัดสินใจในการทำงาน ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงานภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน มีสมรรถนะและทักษะทางเทคนิคในการทำงานเลือกใช้หลักการและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน มีสมรรถนะและทักษะทางเทคนิคการนวดไทยพื้นฐานได้อย่างน้อย 60 ท่า สามารถนวดไทยพื้นฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยมีหลักการนวดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความรู้และนำความรู้เกี่ยวกับเส้นประธานสิบมาใช้ในท่านวดให้กับผู้รับบริการ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้  และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย ระดับ 3 ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และมีประสบการณ์ทำงานด้านการนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย มาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า
2.    ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ 1 (ขั้นต้น) หรือ ระดับ 2 ระยะเวลาภายใน 5 ปี จนถึงวันที่ขอรับการประเมิน สามารถแสดงหลักฐานเพื่อเทียบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-RMQO-202B ปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยตามหลักความปลอดภัยและสุขอนามัย
HDS-WOBA-203B ให้บริการนวดไทยขั้นพื้นฐาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0281-A : โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ
CB-0390-A : สมาคมวิชาชีพสปา (ประเทศไทย)

ยินดีต้อนรับ