คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพธุรการหอผู้ป่วย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพธุรการหอผู้ป่วย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคลากรที่มีความสามารถในติดต่อประสานงานกับบุคลากรภายในหอผู้ป่วยรวมถึงแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดูแลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐานที่มีความต้องการใช้ภายในหอผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพธุรการหอผู้ป่วย ระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการ
หอผู้ป่วยภายในหน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
พนักงานให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (4229)

ธุรการหอผู้ป่วย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-DTPB-395A ดูแลการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทั่วไปภายในหอผู้ป่วย
HLT-OWKR-396A ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในหอผู้ป่วย
HLT-ZCWJ-397A ธุรการหอผู้ป่วย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ