คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะและความรู้ในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงหรือต่อยอดงานรวมทั้งการสอนงานทางด้านสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ให้กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

          1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดทำสื่อไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง หรือ

          2. กรณีสำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดทำสื่อไม่ต่ำกว่า 7 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ช่างเทคนิคด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ (3521)

นักโสตทัศนูปกรณ์หรือนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-VLXX-379A พัฒนางานด้านสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ
HLT-ZQBL-380A ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ