คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะและมีความรู้ในการวิเคราะห์ นำเสนอกลไกเพื่อกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน ด้วยการบูรณาการความรู้การใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ รวมถึงสามารถบริหารจัดการการตรวจประเมินคุณภาพของหน่วยงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

          1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง

          2. กรณีสำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หัวหน้าคุมงานในสำนักงาน (3341)

นักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-SIIL-372A บริหารจัดการการตรวจประเมินคุณภาพขององค์กร
HLT-OUMM-373A วิเคราะห์และนำเสนอระบบกลไกเพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ