คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    มีทักษะการปฏิบัติงานเขียนได้ด้วยตัวเอง ตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่เตรียมงานก่อนการเขียน ผลิตงานเขียน และดำเนินงานหลังการเขียน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 จะต้องผ่านการประเมิน 4 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ เตรียมงานการเขียน เตรยมงานเพื่อการเขียน ผลิตต้นฉบับ ตรวจสอบและปรับปรุงต้นฉบับ และเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม มีวินัย ทำงานตรงต่อเวลา ยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่น มีจริยธรรม รักษาความลับของงาน ยอมรับข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ชั้น 4 จะต้องมีประสบการณ์ สาขาธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน (Writer) มาอย่างน้อย 2 ปี หรือมีผลงานเขียนไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
    2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ชั้น 4 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    นักพิสูจน์อักษร บรรณาธิการ นักแปล นักออกแบบภาพประกอบ นักออกแบบหนังสือ  หรืออื่นๆ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUB-ZZZ-4-003ZA เตรียมงานเพื่อการเขียน
PUB-ZZZ-4-001ZA เตรียมงานก่อนการเขียน
PUB-ZZZ-4-004ZA ผลิตต้นฉบับ
PUB-ZZZ-4-006ZA ตรวจสอบและปรับปรุงต้นฉบับ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0227-A : ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยินดีต้อนรับ