คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ชั้น 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ชั้น 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    มีความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์งานเขียนเฉพาะด้าน มีชื่อเสียงและมีผลงานที่แสดงอัตลักษณ์โดดเด่น และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 7 จะต้องมีสมรรถนะในระดับ 6 และต้องมีสมรรถนะเพิ่มอีก 1 หน่วย ได้แก่ สร้างนวัตกรรมและผลงานอันเป็นเลิศ และเป็นผู้มีคุณลักษณะ ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม มีวินัย ทำงานตรงต่อเวลา ยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่น มีจริยธรรม รักษาความลับ ของงาน ยอมรับข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ชั้น 7 จะต้องผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับที่ 6 มาอย่างน้อย 2 ปี หรือมีผลงานเขียนไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง หรือเคยได้รับรางวัลด้านงานเขียนระดับนานาชาติ
    2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ชั้น 7 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบต้องมีประสบการณ์ สาขาธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน มาอย่างน้อย 10 ปี
    3. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) และ 2) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ชั้น 7 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    นักพิสูจน์อักษร บรรณาธิการ นักแปล นักออกแบบภาพประกอบ นักออกแบบหนังสือ หรืออืนๆ 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUB-ZZZ-7-010ZA สร้างนวัตกรรมและผลงานอันเป็นเลิศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ