คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    มีทักษะในการปฏิบัติงานเขียนที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดแนวทาง และบริหารจัดการได้อย่างอิสระ สามารถพัฒนาแนวการเขียนใหม่ๆได้ สามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้ ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 จะต้องมีสมรรถนะในระดับ 4 และต้องมีสมรรถนะเพิ่มอีก 3 หน่วย ได้แก่ วางแผนการเขียน นำเสนอต้นฉบับที่สมบูรณ์ และทำข้อกตลงในการเผยแพร่ ตรวจทานก่อนการเผยแพร่ และเป็นผู้มีคุณลักษณะใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม มีวินัย ทำงานตรงต่อเวลา ยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่น มีจริยธรรม รักษาความลับของงาน ยอมรับข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ชั้น 5 จะต้องผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับที่ 4 มาอย่างน้อย 2 ปี หรือมีผลงานเขียนไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง

    2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ สายงานนักเขียน ชั้น 5 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบต้องมีประสบการณ์ สาขาธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน มาอย่างน้อย 3 ปี

    3. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) และ 2) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ สายงานนักเขียน ชั้น 5 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบต้องมีคุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    นักพิสูจน์อักษร บรรณาธิการ นักแปล นักออกแบบภาพประกอบ นักออกแบบหนังสือ หรืออื่น ๆ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUB-ZZZ-5-002ZA วางแผนการเขียน
PUB-ZZZ-5-005ZA นำเสนอต้นฉบับที่สมบูรณ์ และทำข้อตกลงในการเผยแพร่
PUB-ZZZ-5-007ZA ตรวจทานก่อนการเผยแพร่
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ