คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสัตว์เชิงเดี่ยว ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสัตว์เชิงเดี่ยว ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ระดับคุณวุฒินี้เป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการจัดการการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยมีความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน มีทักษะทางเทคนิคในการปฎิบัติงานและประยุกต์ ใช้ความรู้ในเลี้ยงสัตว์สามารถจัดการการเกษตรที่พึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นอันตรายต่อตนเอง ชุมชนและสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการจัดการเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยว มีส่วนร่วมในการวางแผน ประสานงานและประเมินผล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรกรรม มีทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสัตว์เชิงเดี่ยว ระดับ 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                    1. กลุ่มบุคคลในอาชีพเกษตรกร

                    2. มีประสบการณ์ในอาชีพเกษตรกรอย่างน้อย 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          เกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-RTTA-197A จัดการการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ARC-ODLO-198A จัดการการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
ARC-OMDB-199A จัดการการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ARC-CDRT-203A จัดการเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0240-A : มูลนิธิน้ำเพื่ออีสาน

ยินดีต้อนรับ