Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสัตว์เชิงเดี่ยว ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดการการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
จัดการการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
5
6
จัดการการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7
8
จัดการเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยว
9
10
11

ยินดีต้อนรับ