หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยว

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-CDRT-203A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยว

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสัตว์เชิงเดี่ยว6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การดำเนินการ และการจัดการผลผลิตสัตว์           ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการสำรวจรวบรวมข้อมูล วางแผน ดำเนินการเลี้ยงสัตว์ เก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิต สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการจดบันทึกข้อมูลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข รวมทั้งรายรับ-รายจ่าย สามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย/ข้อบังคับ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          เกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A321 จัดทำแผนเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 1.1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยว A321.01 78845
A321 จัดทำแผนเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 1.2 กำหนดวิธีการ ระยะเวลา และปัจจัยการเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยวได้ถูกต้องตามหลักวิชาการจากข้อมูลการสำรวจและสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง A321.02 78846
A322 ดำเนินการเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 2.1 เลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยวได้ตามที่กำหนดโดยสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง A322.01 78847
A322 ดำเนินการเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 2.2 จดบันทึกข้อมูลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข รวมทั้งรายรับ-รายจ่าย A322.02 78848
A322 ดำเนินการเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 2.3 ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์/ข้อบังคับ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ A322.03 78849
A323 จัดการผลผลิตสัตว์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 3.1 เก็บเกี่ยวผลผลิตสัตว์ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามที่กำหนดและสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง A323.01 78850
A323 จัดการผลผลิตสัตว์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 3.2 ดำเนินการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต A323.02 78851

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง2. การจดบันทึกข้อมูลการดำเนินงาน รวมทั้งรายรับ-รายจ่าย ในการผลิตสัตว์เชิงเดี่ยว3. การจัดการผลผลิตสัตว์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ชนิดและพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและท้องถิ่น2. วิธีการเลี้ยง ดูแลสวัสดิภาพสัตว์ และเก็บเกี่ยวผลผลิต3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์นั้น4. วิธีการรักษาคุณภาพ และแปรรูปผลผลิตสัตว์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)                    หลักฐานแสดงประสบการณ์การดำเนินการเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)                    ผลการสอบจากแบบประเมินสมรรถนะด้านความรู้ หรือหลักฐานจากหนังสือรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม หรือร่วมกิจกรรมเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้          (ค) คำแนะนำในการประเมิน                    การประเมินจะใช้แบบประเมินสมรรถนะด้านความรู้            (ง) วิธีการประเมิน                    พิจารณาหลักฐานความรู้: แบบประเมินสมรรถนะด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

          (ก) คำแนะนำ                    N/A          (ข) คำอธิบายรายละเอียด                    1. การจัดทำแผนเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยว จะพิจารณาถึงชนิด พันธุ์สัตว์ สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของสัตว์ อายุเลี้ยงดู ที่อยู่อาศัยและการดูแลสัตว์ การลดความเสี่ยง การใช้ประโยชน์และความต้องการของตลาด                    2. การจัดทำแผนเลี้ยงสัตว์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่                              การตัดสินใจลงทุนเลี้ยงสัตว์ด้วยความพอประมาณ ภายใต้เหตุผลและสถานการณ์ ไม่เดือดร้อน สามารถควบคุมและจัดการได้หากเกิดปัญหา มีการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดก่อนการลงทุน และใช้ต้นทุนที่เหมาะสม                              การจัดทำแผนลดความเสี่ยงในการผลิตและจำหน่ายด้วยวิธีการต่าง ๆ                              การจัดทำแผนดูแลสวัสดิภาพสัตว์                    3. การดำเนินการเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่                              การเตรียมความพร้อมของอาหารสัตว์                              การเลือกใช้ปัจจัยการผลิตตามความจำเป็นและเงินทุนที่มี                              การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอย่างมีเหตุมีผล                              การใช้ปัจจัยการผลิตและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ                              การประยุกต์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์อย่างเมีเหตุมีผล                              การเลี้ยงและดูแลสวัสดิภาพสัตว์อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับชนิดสัตว์และเงินทุน                              การจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเครียดของสัตว์                              การผลิตผลผลิตสัตว์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี                              การกำหนดชนิด พันธุ์ และจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตามกำลังความสามารถและทรัพยากรที่มี                              การดำเนินการภายใต้กฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวกับสัตว์ที่เลี้ยง ยกตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติการสาธารณสุขมาตรฐานฟาร์ม พ.ศ. 2558 เป็นต้น                    4. การเก็บเกี่ยว หมายถึงการจับสัตว์เมื่อถึงอายุจำหน่ายด้วยมือ ด้วยเครื่องมือ-อุปกรณ์เก็บเกี่ยวตามภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย หรือใช้เครื่องมือเครื่องจักร/เทคโนโลยี                    5. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต เป็นการผลิตที่ควบคุมผลผลิตให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน หรือเป็นการสร้างผลผลิตให้มีคุณลักษณะเฉพาะ สร้างเครื่องหมายการค้าหรือตราสินค้า หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผลผลิตมีมูลค่าสูงขึ้น หรือจำหน่ายได้มากขึ้น แต่ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่จะถูกจับส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ และถ้าผลผลิตเป็นไข่ก็จะถูกส่งเข้าศูนย์รวมไข่                    6. การจัดการผลผลิตสัตว์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่                              การเก็บเกี่ยวผลผลิตให้คงความสด สะอาด และปลอดภัยต่อการบริโภค                              การสร้างคุณลักษณะเฉพาะของผลผลิต                              การแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม                              การจัดช่องทางจำหน่ายที่หลากหลาย                              การสร้างเครื่องหมายการค้า/ตราสินค้า และออกแบบบรรจุภัณฑ์                              การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อจัดจำหน่าย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          1. ประเมินจากแบบประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก          2. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือมาตรฐานการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพยินดีต้อนรับ