คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสัตว์เชิงเดี่ยว ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสัตว์เชิงเดี่ยว ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ระดับคุณวุฒินี้เป็นบุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการในระดับค่อนข้างสูง สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์จากการปฏิบัติ มาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและการพัฒนางานในอนาคต มีทักษะในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิจัย พัฒนานวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงองค์ความรู้ และทักษะจากสาขาอาชีพอื่น ๆ โดยสร้างนวัตกรรมที่แปลกใหม่เพื่อนำมาแก้ปัญหาได้ มีความชำนาญด้านการพัฒนาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพการเลี้ยงสัตว์ แสดงออกถึงภาวะผู้นำ และมีความคิดริเริ่มดำเนินการสิ่งใหม่ ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในที่ทำงานและชุมชน สามารถสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเกษตร และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีความเป็นมืออาชีพในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะในระดับ 6 และต้องมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสัตว์เชิงเดี่ยว ระดับ 7 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้   

                    1. กลุ่มบุคคลในอาชีพเกษตรกร

                    2. มีประสบการณ์ในอาชีพเกษตรกรอย่างน้อย 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          เกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-LHOV-205A วิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ARC-DRBQ-218A สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเกษตร
ARC-MFLO-219A พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0240-A : มูลนิธิน้ำเพื่ออีสาน

ยินดีต้อนรับ