คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพคนครัว ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพคนครัว ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพคนครัว ระดับ 1 จะสามารถปฏิบัติงานครัวได้อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามหลักสุขอนามัยพื้นฐาน และสามารถทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารและครัวที่ถูกสุขลักษณะ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพคนครัว ระดับ 1 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

    1. ผู้ที่มีหนังสือลูกเรือประมงที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า หรือ 

    2. ผู้ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการบนเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า หรือ 

    3. ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรด้านคหกรรมหรือการประกอบอาหารจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

2) เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพคนครัว ระดับ 1 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-LKHH-080A ปฏิบัติงานครัวอย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัย
MRT-CYMJ-084A ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารและครัว ให้ถูกสุขลักษณะ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0221-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย

ยินดีต้อนรับ