หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารและครัว ให้ถูกสุขลักษณะ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-CYMJ-084A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารและครัว ให้ถูกสุขลักษณะ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

คนครัว6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารได้ ทำความสะอาดพื้นครัว และกำจัดเศษซากของเสียภายในครัว

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการเดินเรือประมงพาณิชย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
  ISCO; 5120 พ่อครัว/ แม่ครัว

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
NF40501 ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 1.1 แยกประเภทเครื่องมืออุปกรณ์ ชนิดอาหารคาว อาหารหวาน NF40501.01 62449
NF40501 ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 1.2 กวาดเศษอาหารทิ้งในถังขยะให้หมด NF40501.02 62450
NF40501 ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 1.3 ล้างภาชนะ NF40501.03 62451
NF40501 ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 1.4 ล้างด้วยน้ำยาล้างจานเพื่อล้างไขมันและสิ่งสกปรก NF40501.04 62452
NF40501 ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 1.5 ล้างน้ำสะอาดเพื่อล้างน้ำยาล้างจานและสิ่งสกปรกตกค้างออก NF40501.05 62453
NF40501 ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 1.6 ล้างน้ำสะอาดหรือน้ำผสมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามสัดส่วน NF40501.06 62454
NF40502 ทำความสะอาดครัว 2.1 ล้างทำความสะอาดบริเวณเตาไฟ และผนังครัว NF40502.01 62455
NF40502 ทำความสะอาดครัว 2.2 กวาด ล้าง ทำความสะอาดพื้นห้องครัวทุกวัน NF40502.02 62456
NF40502 ทำความสะอาดครัว 2.3 เปิดพัดลมดูดอากาศ เพื่อการระบายอากาศ NF40502.03 62457
NF40503 กำจัดของเสียภายในครัว 3.1 จัดให้มีถังใส่เศษอาหาร ที่ทำความสะอาดง่าย มีฝาปิดมิดชิดและแยกประเภทขยะ NF40503.01 62458
NF40503 กำจัดของเสียภายในครัว 3.2 ล้างถังทุกครั้งที่เทขยะออก NF40503.02 62459
NF40503 กำจัดของเสียภายในครัว 3.3 ตักไขมันจากบ่อดักไขมันทิ้งบ่อยๆ NF40503.03 62460
NF40503 กำจัดของเสียภายในครัว 3.4 ล้างและทำความสะอาดรางระบายน้ำโสโครกทุกวัน NF40503.04 62461

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะการทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหาร และพื้นครัว

 • ทักษะการกำจัดของเสียที่เหมาะสม

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาล และสุขอนามัยที่ดี

 • ความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหาร และพื้นครัว

 • ความรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะของเสีย 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

 • หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

 • แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

 • เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้องคำแนะนำในการประเมิน
 • ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้วิธีการประเมิน
 • การสัมภาษณ์

 • การสาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

คำแนะนำ
 • ควรมีบ่อดักไขมันและตักไขมันทิ้งบ่อยๆ เพื่อป้องกันการเกิดสิ่งไม่พึงประสงค์

 • ใช้ทักษะและความรู้ตามข้อ 13 (ก) และ (ข)คำอธิบายรายละเอียด
 • ของเสียในครัว หมายถึงเศษอาหารเศษเนื้อเศษผักและผักผลไม้ ของเสียประเภทนี้จะทําให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น เนื่องจากแบคทีเรียย่อยสลายอินทรียสาร

 • ล้างและทำความสะอาด รางระบายนํ้าโสโครกทุกวัน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 • การสัมภาษณ์

 • การสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ