คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 3 สามารถจัดทำและรายงานผลการผลิตประจำวันอย่างถูกต้องและแม่นยำ และควบคุมดูแลงานวิเคราะห์ให้ถูกต้อง สามารถตรวจสอบการทวนกลับ สอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์ในแผนก และควบคุม ดูแลการใช้สารเคมี การจัดการสารเคมีให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของระบบห้องปฏิบัติการ สามารถประสานงานระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายตามที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในด้านระบบมาตรฐานให้สอดคล้องตามการดำเนินการตามระบบมาตรฐานสากลตามที่โรงงานกำหนด  โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1. ทักษะการเรียนรู้

2. การทำงานเป็นทีม

3. ทักษะด้านการคิดและการสื่อสาร

4. ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน      

5. ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง

6. สามารถนำทฤษฎีและความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้

7. มีไหวพริบและสามารถเรียนรู้จากงานที่ทำ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม  สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 3
1.    มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
2.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทั้ง 4 หน่วย
3.    ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 3 มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง
4.    กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 2 อย่างน้อย 3 ปี
5.    กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3) และ 4) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 3 ผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาลที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมคุณภาพโดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย พนักงานควบคุมคุณภาพน้ำตาล พนักงานวิจัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-ZZZ-3-067ZA ดูแลประสานงานทั้งในและนอกแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
FPC-ZZZ-3-068ZA ปฏิบัติงานตามนโยบายและข้อกำหนด
FPC-ZZZ-3-069ZA จัดทำและรายงานการผลิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและทันต่อกระบวนการผลิต
FPC-ZZZ-3-070ZA ดูแลจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมีให้ถูกต้องตามที่โรงงานกำหนด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ