คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างน้ำตาลรีไฟน์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างน้ำตาลรีไฟน์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างน้ำตาลรีไฟน์ ระดับ 3 สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานก่อนการปฏิบัติงาน มีการควบคุมดูแลให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดระหว่างกระบวนการผลิต สามารถควบคุมการละลายน้ำตาลได้ โดยมีการควบคุม Magma ควบคุมกระบวนการ Affination สามารถควบคุมการลดค่าสีน้ำเชื่อมรีไฟน์ได้ โดยควบคุมกระบวนการ Carbonation ควบคุมการกรองน้ำเชื่อม ควบคุมการลดค่าสีด้วย Resin หรือ Activated Carbon สามารถตรวจสอบคุณภาพของน้ำเชื่อมรีไฟน์ อีกทั้งสามารถตรวจสอบและประเมินข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือวัดข้อมูลออนไลน์ เพื่อควบคุมและสามารถแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาได้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    1. ทักษะการเรียนรู้
    2. การทำงานเป็นทีม    
    3. ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
    4. การตัดสินใจเบื้องต้น
    5. ทักษะการแก้ปัญหาเบื้องต้น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม  สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างน้ำตาลรีไฟน์ ระดับ 3
1.    มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างน้ำตาลรีไฟน์ ระดับ 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3 ทั้ง 4 หน่วย
3.    ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างน้ำตาลรีไฟน์ ระดับ 3 มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพช่างน้ำตาลรีไฟน์ ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย พนักงานผลิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-ZZZ-2-047ZA เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์
FPC-ZZZ-2-048ZA ควบคุมการละลายน้ำตาล
FPC-ZZZ-2-049ZA ควบคุมการลดค่าสีน้ำเชื่อมรีไฟน์
FPC-ZZZ-2-050ZA ปฏิบัติงานในส่วนข้อมูลออนไลน์ในระบบควบคุมการผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0177-A : บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำกัด
CB-0195-A : บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด

ยินดีต้อนรับ