คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้ อาชีพผู้บริหารอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้ อาชีพผู้บริหารอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้บริหารอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ชั้น 5 จะสามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิตของการแปรรูปผักและผลไม้ วิเคราะห์และกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การแปรรูปผักและผลไม้ วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต  กำหนดแผนการผลิต ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตในการแปรรูปผักและผลไม้ ถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติงานการแปรรูปผักและผลไม้ ประเมินผลของแผนงานและผลลัพธ์ในการดำเนินการผลิตของการแปรรูปผักและผลไม้ โดยบุคคลต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดีมาก มีทักษะความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีความเป็นผู้นำ ถ่ายทอด สอนงาน กำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผน สามารถสรุปและตัดสินใจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ชั้น 5 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ทั้ง 3 หน่วย
2. ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ชั้น 5
2.1. เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ชั้น 4 หรือ
2.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงานในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้หรือการบริหารอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักผลไม้ ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-VFD-5-030ZB บริหารจัดการกระบวนการผลิตของการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-5-031ZB วางระบบการควบคุม ประเมินผลกระบวนการผลิตของการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-5-032ZB ถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวน การแปรรูปผักและผลไม้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ