คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักจัดการกระบวนการผลิตข้าว (Processing manager) ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักจัดการกระบวนการผลิตข้าว (Processing manager) ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       มีความรู้ ทักษะฝีมือในการปฏิบัติงาน และสามารถควบคุมการปฏิบัติของพนักงานให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ทั้งในการแปรรูปข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร การปรับปรุงคุณภาพข้าว และการบริหารจัดการผลิตผลและฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิต รวมถึงสามารถนำเทคนิคในการประยุกต์หลักการเลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักจัดการกระบวนการผลิตข้าว (Processing manager) ระดับ3 จะต้อง
    1.1 เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ
    1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาในระบบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ในปีที่สำเร็จการศึกษา) หรือ
    1.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ในปีที่สำเร็จการศึกษา) หรือ
    1.4 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับโรงสี หรือ อุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว หรือ อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หรือ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือ สถานที่แปรรูปอาหาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองความสามารถตามคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักจัดการกระบวนการผลิตข้าว (Processing manager) ระดับ3 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะทั้ง 8 หน่วยสมรรถนะ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

- ผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับโรงสี หรือ อุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว หรือ อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หรือ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือ สถานที่แปรรูปอาหาร หรือ
- ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-AGP-3-039ZB จัดการผลิตผล และฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิตข้าว
FPC-AGP-3-040ZB ควบคุมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าว
FPC-AGP-3-041ZB ควบคุมกระบวนการแปรรูปข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร
FPC-AGP-3-042ZB แก้ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
FPC-AGP-3-043ZB ทำงานเป็นทีมและสื่อสารในส่วนงานที่รับผิดชอบ
FPC-AGP-3-044ZB ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AGP-3-045ZB ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของสถานประกอบการ
FPC-AGP-3-046ZB ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารไปใช้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ