คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพนักวิจัยและพัฒนา(การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพนักวิจัยและพัฒนา(การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           มีความรู้เชิงทฤษฏีที่นำไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้หรือนวัตกรรม มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ มีทักษะในการจัดการกลยุทธ์ วิเคราะห์แนวโน้ม นำเสนอผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงการทวนสอบและกำกับดูแลกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท แก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ ให้คำปรึกษาในงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ เป็นแบบอย่างด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัยและพัฒนา (การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ชั้น 6 จะต้อง

    1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ำ และมีประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 2 ปี หรือ

    1.2 เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพนักวิจัยและพัฒนา (การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ชั้น 5 และต้องผ่านการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 ปี หรือ

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองความสามารถตามคุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัยและพัฒนา (การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ชั้น 6 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะทั้ง 12 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-AQP-6-081ZB ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของสถานประกอบการ
FPC-AQP-6-082ZB นำระเบียบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารไปใช้
FPC-AQP-6-083ZB ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารไปใช้
FPC-AQP-6-084ZB มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม
FPC-AQP-6-085ZB ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AQP-6-086ZB ติดตามการปฏิบัติงานตามหลักอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AQP-6-087ZB ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร
FPC-AQP-6-088ZB ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัดสำหรับกระบวนการผลิตอาหาร
FPC-AQP-6-089ZB นำทีมงานและสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร
FPC-AQP-6-090ZB สังเคราะห์ข้อมูลและกำหนดแนวทางป้องกันปัญหา
FPC-AQP-6-091ZB วิเคราะห์แนวโน้ม นำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงกระบวนการผลิต
FPC-AQP-6-092ZB ทวนสอบ และกำกับดูแลกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ