คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานผู้ควบคุมการก่อสร้าง อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง (อาคารพักอาศัย) ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานผู้ควบคุมการก่อสร้าง อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง (อาคารพักอาศัย) ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-PMC-5-012ZA จัดการด้านเวลาในการดำเนินงานตามงวดงานในสัญญา
CIP-PMC-5-013ZA จัดการงบประมาณการดำเนินโครงการตามแผนงาน
CIP-PMC-5-014ZA จัดการคุณภาพงานก่อสร้างอาคารตามแผนงาน
CIP-PMC-5-015ZA จัดการปริมาณคนงานในโครงการตามแผนงาน
CIP-PMC-5-016ZA จัดการวัสดุ เครื่องมือและเครื่องจักรในโครงการตามแผนงาน
CIP-PMC-5-017ZA จัดการความปลอดภัยและชีวอนามัยในโครงการตามหลักความปลอดภัย
CIP-PMC-5-018ZA ประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
CIP-PMC-5-019ZA ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายและสัญญาก่อสร้าง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ