คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานผู้ควบคุมการก่อสร้าง อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง (อาคารพักอาศัย) ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานผู้ควบคุมการก่อสร้าง อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง (อาคารพักอาศัย) ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-PMC-4-003ZA ควบคุมเวลาในการดำเนินงานตามงวดงานในสัญญา
CIP-PMC-4-004ZA ควบคุมงบประมาณการดำเนินโครงการตามแผนงาน
CIP-PMC-4-005ZA ควบคุมคุณภาพงานโครงสร้างอาคารพักอาศัย
CIP-PMC-4-006ZA ควบคุมคุณภาพงานสถาปัตยกรรมอาคารพักอาศัย
CIP-PMC-4-007ZA ควบคุมคุณภาพงานระบบในอาคารพักอาศัย
CIP-PMC-4-008ZA ควบคุมปริมาณคนงานในโครงการตามแผนงาน
CIP-PMC-4-009ZA ควบคุมวัสดุ เครื่องมือและเครื่องจักรในโครงการตามแผนงาน
CIP-PMC-4-010ZA ควบคุมความปลอดภัยและชีวอนามัยในโครงการตามหลักความปลอดภัย
CIP-PMC-4-011ZA ประสานงานด้านเทคนิคกับผู้เกี่ยวข้องในและนอกโครงการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ