คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะมีค่า ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะมีค่า ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานเตรียมสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า และมาตรฐานด้านความปลอดภัยการจำหน่ายอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า โดยเป็นบุคคลที่

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ 

2. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 

3. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน

5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

6. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ

7. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ


การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพสาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับอาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะมีค่า ชั้น 1 เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับอาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะมีค่า ชั้น 1

2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับอาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะมีค่า ชั้น 1 ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 2 หน่วยสมรรถนะ


กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในอาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะมีค่า ซึ่งมีหน้าที่เตรียมสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า และมาตรฐานด้านความปลอดภัยการจำหน่ายอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า โดยมีตำแหน่งงาน เช่น พนักงานขาย และพนักงานหน้าร้าน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GEM-ZZZ-1-081ZB สื่อสารภาษาต่างประเทศในธุรกิจอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-1-082ZB ปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจสอบผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-1-083ZB ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในงานอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-1-084ZB ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-1-085ZB มีความรู้ในด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-1-086ZB เตรียมสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0355-A : สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย)

ยินดีต้อนรับ