หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GEM-ZZZ-1-086ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

1. อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี2. อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ3. อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะมีค่า6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับจัดเตรียมสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า และจัดเรียงผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าหลังการทำความสะอาด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
302091 จัดเตรียมสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าให้สะอาดเรียบร้อย 1. ตรวจสอบความสะอาดของสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าอย่างถูกต้อง 302091.01 135330
302091 จัดเตรียมสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าให้สะอาดเรียบร้อย 2. เครื่องมือทำความสะอาดสถานที่ได้รับการจัดเตรียมอย่างถูกต้อง 302091.02 135331
302091 จัดเตรียมสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าให้สะอาดเรียบร้อย 3. วิธีทำความสะอาดถูกกำหนดอย่างถูกต้อง 302091.03 135332
302091 จัดเตรียมสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าให้สะอาดเรียบร้อย 4. จัดการของเสียที่เกิดขึ้นถูกจัดการอย่างถูกต้อง 302091.04 135333
302092 จัดเรียงผลิตภัณฑ์ อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าหลังการทำความสะอาด 1. ผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าได้รับการจัดเรียงอย่างถูกต้องครบถ้วน 302092.01 135334
302092 จัดเรียงผลิตภัณฑ์ อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าหลังการทำความสะอาด 2. ตรวจสอบการจัดเรียงผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าอย่างถูกต้อง 302092.02 135335

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.จัดเตรียมสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าให้สะอาดเรียบร้อย

        0.1 1. ตรวจสอบความสะอาดของสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าอย่างถูกต้อง

        0.2 2. เครื่องมือทำความสะอาดสถานที่ได้รับการจัดเตรียมอย่างถูกต้อง

        0.3 3. วิธีทำความสะอาดถูกกำหนดอย่างถูกต้อง

        0.4 4. จัดการของเสียที่เกิดขึ้นถูกจัดการอย่างถูกต้อง

    1.จัดเรียงผลิตภัณฑ์ อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าหลังการทำความสะอาด

        0.5 1. ผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าได้รับการจัดเรียงอย่างถูกต้องครบถ้วน

        0.6 2. ตรวจสอบการจัดเรียงผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าอย่างถูกต้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

สมรรถนะย่อย (EoC)302091 จัดเตรียมสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าให้สะอาดเรียบร้อย302092 จัดเรียงผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าหลังการทำความสะอาดเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (PC)1. ตรวจสอบความสะอาดของสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าอย่างถูกต้อง2. เครื่องมือทำความสะอาดสถานที่ได้รับการจัดเตรียมอย่างถูกต้อง3. วิธีทำความสะอาดถูกกำหนดอย่างถูกต้อง4. จัดการของเสียที่เกิดขึ้นถูกจัดการอย่างถูกต้อง1. ผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าได้รับการจัดเรียงอย่างถูกต้องครบถ้วน2. ตรวจสอบการจัดเรียงผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าอย่างถูกต้อง ความรู้ที่ต้องการ (Knowledge)K1.1 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าK2.1 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ทำความสะอาดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าK3.1 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำความสะอาดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าK4.1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียที่เกิดจากการความสะอาดของสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าK1.1 ความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดเรียงผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าK2.1 ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบการจัดเรียงผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)ES1.1-1เลือกวิธีในการทำความสะอาดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าES1.2-2แสดงการทำความสะอาดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าES2.1-3เลือกใช้เครื่องมือในการทำความสะอาดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าES2.2-4แสดงการใช้เครื่องมือในการทำความสะอาดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าES3.1-5 ระบุวิธีในการทำความสะอาดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าES3.2-6 แสดงผลการทำความสะอาดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าES4.1-7 แสดงการวิเคราะห์ของเสียจากการทำความสะอาดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าES4.2-8 แสดงการจัดการของเสียจากการทำความสะอาดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าES1.1-9 เลือกวิธีการจัดเรียงผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าES1.2-10 แสดงการจัดเรียงผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าหลังการทำความสะอาดES2.1-11 แสดงการตรวจสอบการจัดเรียงผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)           EK1.1-1 อธิบายวิธีการรักษาความสะอาดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า           EK2.1-2 อธิบายการเลือกเครื่องมือที่ใช้ทำความสะอาดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า              EK3.1-3 อธิบายวิธีการทำความสะอาดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า           EK4.1-4 อธิบายการจัดการของเสียที่เกิดจากการความสะอาดของสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า           EK1.1-5 อธิบายหลักการจัดเรียงผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า           EK2.1-6 อธิบายหลักการตรวจสอบการจัดเรียงผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า(ค) คำแนะนำในการประเมินประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน1. พิจารณาหลักฐานความรู้          เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ตามวัตถุประสงค์2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน          2.1 เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ          2.2 เอกสารการประเมินตามวัตถุประสงค์ด้านทักษะ


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ก) คำแนะนำเตรียมสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงถึงการเข้าใจถึงการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าให้สะอาดเรียบร้อยตามหลักการอาชีวอนามัย และสามารถจัดเรียงผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าหลังการทำความสะอาดได้อย่างถูกต้องสวยงาม (ข) คำอธิบายรายละเอียด1.จัดเตรียมสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าให้สะอาดเรียบร้อยโดยผู้ที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการทำความสะอาดสถานที่ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น การใช้เครื่องมือในการทำความสะอาดตามหลักการ 5ส2.จัดเรียงผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าหลังการทำความสะอาด โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีสมรรถนะในการจัดเรียงผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก           2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน      18.2 เครื่องมือการประเมิน           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก           2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ยินดีต้อนรับ