หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GEM-ZZZ-1-084ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

1. อาชีพนักออกแบบเครื่องประดับอัญมณีและโลหะมีค่า2. อาชีพผู้ประเมินคุณภาพโลหะมีค่า3. อาชีพผู้ประเมินคุณภาพอัญมณี4. อาชีพผู้ประเมินคุณภาพเพชร5. อาชีพผู้ประเมินคุณภาพเครื่องประดับ6. อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี7. อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ8. อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะมีค่า6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงาน และใช้ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
000041 ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 1. ใช้งานระบบฮาร์ดแวร์ 000041.01 134896
000041 ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 2. ใช้งานระบบซอฟแวร์ 000041.02 134897
000041 ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 3. บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 000041.03 134898
000042 ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงาน 1. สืบค้นข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต 000042.01 134899
000042 ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงาน 2. ส่งข้อมูลด้วยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 000042.02 134900
000042 ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงาน 3. ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ติดต่อสื่อสารอย่างถูกต้อง 000042.03 134901
000043 ใช้ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน 1. ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า 000043.01 134902
000043 ใช้ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน 2. ใช้โปรแกรมเพื่อนำเสนองาน 000043.02 134903

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน

        0.1 1. ใช้งานระบบฮาร์ดแวร์

        0.2 2. ใช้งานระบบซอฟแวร์

        0.3 3. บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

    1.ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงาน

        0.4 1. สืบค้นข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต

        0.5 2. ส่งข้อมูลด้วยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

        0.6 3. ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ติดต่อสื่อสารอย่างถูกต้อง

    1.ใช้ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน

        0.7 1. ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า

        0.8 2. ใช้โปรแกรมเพื่อนำเสนองาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

สมรรถนะย่อย (EoC)000041 ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน000042 ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงาน000043 ใช้ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (PC)1.ใช้งานระบบฮาร์ดแวร์2.ใช้งานระบบซอฟแวร์3.บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์1.สืบค้นข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต2.ส่งข้อมูลด้วยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)3.ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ติดต่อสื่อสารอย่างถูกต้อง1.ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า2.ใช้โปรแกรมเพื่อนำเสนองานความรู้ที่ต้องการ (Knowledge)K1.1 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบฮาร์ดแวร์K2.1 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบซอฟแวร์K3.1 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์K1.1 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสืบค้นข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตK2.1 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการส่งข้อมูลด้วยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)K3.1 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ติดต่อสื่อสารอย่างถูกต้องK1.1ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าK2.1ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมเพื่อนำเสนองาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)ES1.1-1 แสดงการใช้งานระบบฮาร์ดแวร์ES2.1-2 แสดงการใช้งานระบบซอฟแวร์ES3.1-3 แสดงการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ES1.1-4 แสดงการสืบค้นข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตES2.1-5 แสดงการส่งข้อมูลด้วยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)ES3.1-6 แสดงการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ติดต่อสื่อสารอย่างถูกต้องES1.1-7 แสดงการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าES2.1-8 แสดงการใช้โปรแกรมเพื่อนำเสนองาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)EK1.1-1 อธิบายวิธีการใช้งานระบบฮาร์ดแวร์EK2.1-2 อธิบายวิธีการใช้งานระบบซอฟแวร์EK3.1-3 อธิบายวิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์EK1.1-4 อธิบายวิธีการสืบค้นข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตEK2.1-5 อธิบายวิธีการส่งข้อมูลด้วยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)EK3.1-6 อธิบายวิธีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ติดต่อสื่อสารอย่างถูกต้องEK1.1-7 อธิบายวิธีการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าEK2.1-8 อธิบายวิธีการใช้โปรแกรมเพื่อนำเสนองาน(ค) คำแนะนำในการประเมินประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน1. พิจารณาหลักฐานความรู้เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ตามวัตถุประสงค์2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน2.1 เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ2.2 เอกสารการประเมินตามวัตถุประสงค์ด้านทักษะ.


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ          การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าใจการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงาน และการใช้ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. การใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานโดยผู้ที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเช่น การเปิด-ปิด เครื่อง การใช้ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint เป็นต้น และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์             2. ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานโดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีสมรรถนะในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตการปฏิบัติงาน เช่นการสืบค้นระบบอินเตอร์เน็ต การส่ง Line, Facebook, e-mail เป็นต้น3. ใช้ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานโดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีสมรรถนะในการใช้ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน เช่น โปรแกรมการนำเสนองานให้กับลูกค้า (PowerPoint) โปรแกรมการตรวจสอบอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า (Adobe illustrator หรือ Corel Draw)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก           2. แบบประเมินผล           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน      18.2 เครื่องมือการประเมิน           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก           2. แบบประเมินผล           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน      18.3เครื่องมือการประเมิน           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก           2. แบบประเมินผล           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ