คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะมีค่า ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะมีค่า ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า และรายงานการจำหน่ายอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า โดยเป็นบุคคลที่

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ 

2. สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการปฏิบัติงานเบื้องต้น

3. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมได้

4. สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ และรายงานผลการปฏิบัติงานได้

5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

6. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ

8. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ


การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพสาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับอาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะมีค่า อย่างน้อย 2 เดือนหรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงานด้านอัญมณีและเครื่องประดับ อย่างน้อย 2 เดือนโดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับอาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะมีค่า ชั้น 2

2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับอาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะมีค่า ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 2 หน่วยสมรรถนะ


กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในอาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่า ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า และรายงานการจำหน่ายอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า โดยมีตำแหน่งงาน เช่น หัวหน้าการขาย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GEM-ZZZ-2-094ZB สื่อสารภาษาต่างประเทศในธุรกิจอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-2-095ZB ปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจสอบผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-2-096ZB ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในงานอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-2-097ZB ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-2-098ZB มีความรู้ในด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-2-099ZB ส่งเสริมการจำหน่าย อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-2-100ZB รายงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ