คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ลูกค้านำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ตรวจสอบสต๊อกผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าและซ่อมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า โดยเป็นบุคคลที่

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ

2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการปฏิบัติงาน

3. มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ และให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน

4. สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ และรายงานผลการปฏิบัติงานได้

5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

6. เรียนรู้และการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน

7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ

8. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ


การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพสาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับอาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับชั้น 3 อย่างน้อย 3 เดือนหรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงานด้านอัญมณีและเครื่องประดับ อย่างน้อย 3 เดือนโดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับอาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ชั้น 3

2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับอาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับชั้น 3 ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 4 หน่วยสมรรถนะ


กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในอาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี ซึ่งมีหน้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ลูกค้านำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ตรวจสอบสต๊อกผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าและซ่อมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าโดยมีตำแหน่งงาน เช่น พนักงานขาย หัวหน้าการขาย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสต๊อก และหัวหน้าฝ่ายขาย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GEM-ZZZ-3-109ZB สื่อสารภาษาต่างประเทศในธุรกิจอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-3-110ZB ปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจสอบผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-3-111ZB ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในงานอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-3-112ZB ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-3-113ZB มีความรู้ในด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-3-114ZB จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
GEM-ZZZ-3-115ZB ลูกค้านำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
GEM-ZZZ-3-116ZB ตรวจสอบสต๊อกผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-3-117ZB ซ่อมและบำรุง รักษาผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ