คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GEM-YFDU-001B สื่อสารภาษาต่างประเทศในธุรกิจอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า
GEM-KFCS-002B ปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจสอบผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-HNER-003B ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในงานอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ECNX-004B ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-RVHG-005B มีความรู้ในด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-EVJO-027B จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
GEM-HEIX-101B นำเสนอและจัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
GEM-CHYW-032B ตรวจสอบสต๊อกผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-FLDC-033B ซ่อมและบำรุง รักษาผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0355-A : สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย)

ยินดีต้อนรับ