คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2 จะสามารถปฏิบัติงานทดสอบเครื่องมือแพทย์ตามวิธีปฏิบัติที่กำหนด ทั้งเครื่องมือแพทย์ประเภทที่ไม่มีก าลัง (Non-active) หรือเครื่องมือแพทย์ที่มีกำลัง (Active Medical Device) หรือการทดสอบด้วยการจำลองในคอมพิวเตอร์ อีกทั้งบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน
4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 3” ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทดสอบเครื่องมือแพทย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ และมีความสามารถตามสมรรถนะที่ระบุไว้ หรือ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 3” ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ตามที่กำหนด 1 ใน 3 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 4 หน่วย คือ 102MC01 102MC03 102MC04 และ 104MT01
รูปแบบที่ 2 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 3 หน่วย คือ 102MC01 102MC02 และ 103MT02
รูปแบบที่ 3 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 5 หน่วย คือ 102MC01 102MC03 102MC05 104MT03 และ 104MT04
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 3” สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้นไปหลังจากผ่านการรับรองและถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพประกอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 3” มาไม่น้อยกว่า 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีหน้าที่ในการทดสอบเครื่องมือแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-AXAN-129A ดำเนินการทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีกำลัง (Non-Active Medical Device) ตาม Work Procedure
MET-NHXU-130A ดำเนินการทดสอบความแข็งแรงด้วยการจำลองในคอมพิวเตอร์
MET-NWAK-131A ดำเนินการทดสอบ Leakage Test ของเครื่องมือแพทย์ที่มีกำลังตาม Work Procedure
MET-WAOF-132A ดำเนินการทดสอบ Electromagnetic Compatibility ของเครื่องมือแพทย์ที่มีกำลังตาม Work Procedure
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ