คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2 จะสามารถปฏิบัติงานทดสอบเครื่องมือแพทย์ตามวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ อีกทั้งบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
      1. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
      2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
      3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน
      4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
      5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
      6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

      1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 3” ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทดสอบเครื่องมือแพทย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
      2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 3” ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ตามที่กำหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 1 หน่วย
      3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 3” สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้นไป หลังจากผ่านการรับรองและถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพประกอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 3” มาไม่น้อยกว่า 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-AXAN-129A ดำเนินการทดสอบเครื่องมือแพทย์ Non-Active ตาม Work Procedure
MET-NHXU-130A ดำเนินการทดสอบความแข็งแรงด้วยการจำลองในคอมพิวเตอร์
MET-NWAK-131A ดำเนินการทดสอบ Leakage Test ของเครื่องมือแพทย์มีกำลัง ตาม Work Procedure
MET-WAOF-132A ดำเนินการทดสอบ Electromagnetic Compatibility ของเครื่องมือแพทย์มีกำลัง ตาม Work Procedure
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ