หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีกำลัง (Non-Active Medical Device) ตาม Work Procedure

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-AXAN-129A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินการทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีกำลัง (Non-Active Medical Device) ตาม Work Procedure

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 311 ช่างเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความสามารถในการเตรียมชิ้นงานทดสอบ (Specimen) ก่อนการทดสอบรวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบได้อย่างเหมาะสม อ่านขั้นตอนการทดสอบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการติดตั้งชิ้นงาน วัสดุ และอุปกรณ์เข้ากับเครื่องจักรทดสอบปฏิบัติงานทดสอบ ตั้งค่า (Setting) สำหรับการทดสอบ ปฏิบัติงานทดสอบได้อย่างปลอดภัย บันทึกประวัติการทดสอบและผลการทดสอบ รวมถึงสามารถตรวจสอบบำรุงรักษาเบื้องต้น ดูแลทำความสะอาดเครื่องจักรที่ใช้สำหรับทดสอบ และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ก่อนและหลังใช้งานทดสอบ เครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีกำำลัง (Non-Active Medical Device) ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์  สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
104MT01.1 ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการทำงาน

1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความ
ปลอดภัยในการทำงานและสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

104MT01.1.01 163490
104MT01.1 ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการทำงาน

1.2 ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

104MT01.1.02 163491
104MT01.2 เตรียมเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ใช้สำหรับทดสอบ

2.1 เตรียมชิ้นงาน (Specimen) ก่อน
การทดสอบ

104MT01.2.01 163492
104MT01.2 เตรียมเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ใช้สำหรับทดสอบ

2.2 เตรียมวัสดุ เครื่องจักร และหน้างานจริง
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทดสอบ เช่น ฟิกซ์เจอร์
คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือวัด
เป็นต้น

104MT01.2.02 163493
104MT01.3 ดำเนินการทดสอบ

3.1 ติดตั้งชิ้นงาน วัสดุ และอุปกรณ์
เข้ากับเครื่องจักรทดสอบ

104MT01.3.01 163494
104MT01.3 ดำเนินการทดสอบ

3.2 ตั้งค่าสำหรับการทดสอบ เช่น  หน้างานจริง
ความเร็วในการทดสอบ ความถี่
การเก็บผล เกณฑ์การหยุดการ
ทดสอบ (Test Termination Criteria) เป็นต้น

104MT01.3.02 163495
104MT01.3 ดำเนินการทดสอบ

3.3 ดำเนินการทดสอบและบันทึก
ประวัติการทดสอบ (Log) และ
ผลการทดสอบ

104MT01.3.03 163496
104MT01.4 การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้สำหรับทดสอบ

4.1 ตรวจสอบบำรุงรักษาเบื้องต้น

104MT01.4.01 163497
104MT01.4 การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้สำหรับทดสอบ

4.2 ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อนและ
หลังใช้งานทดสอบ

104MT01.4.02 163498

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

102MC01 คำนวณด้วยคณิตศาสตร์เบื้องต้น

102MC03 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

102MC04 ใช้เครื่องมือวัดละเอียด


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของสถานประกอบการ หรือขั้นตอนความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2. สามารถตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

3. สามารถสวมใส่หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

4. สามารถเตรียมชิ้นงานตามข้อกำหนด

5. สามารถระบุสภาพหรือขนาดของชิ้นงานทดสอบก่อนดำเนินการทดสอบ

6. สามารถระบุวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ

7. สามารถอ่านและทำความเข้าใจวิธีการทดสอบ

8. สามารถติดตั้งชิ้นงานเข้ากับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรทดสอบ

9. สามารถตั้งค่าเครื่องจักรทดสอบ

10. สามารถดำเนินการทดสอบตามวิธีการทดสอบ

11. สามารถเก็บและบันทึกผลการทดสอบ

12. สามารถตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

13. สามารถดูแลทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับสภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และอันตรายในการทำงาน

2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และการใช้งาน

3. ความรู้เกี่ยวกับความสภาพของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ความไม่ปลอดภัย สำหรับใช้ปฏิบัติงาน

4. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคในการทดสอบ

5. ความรู้เกี่ยวกับผังไหลและขั้นตอนการทำงาน

6. ความรู้ด้านอุปกรณ์จับยึดทางกล

7. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องจักรที่ใช้ในการทดสอบ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการทำงานด้านการทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีกำลัง (Non-Active Medical Device) หรือ

2. แบบบันทึกรายการผลจากสาธิตการปฏิบัติงานทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีกำลัง (Non-Active Medical Device)

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีกำลัง (NonActive Medical Device) หรือ

2. เอกสารรับรองผลการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีกำลัง (NonActive Medical Device) หรือ

3. แบบบันทึกผลคะแนนการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน โดยประเมินจาก ใบรับรองการทำงาน หรือ การสังเกตการณ์ ณหน้างานจริง

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ โดยประเมินจากข้อสอบข้อเขียน หรือการอบรม


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

1. ผู้เข้ารับการทดสอบควรทราบมาตรฐานการทดสอบทางกล ซึ่งรวมถึงรายละเอียดและวิธีการทดสอบ

2. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องสามารถปรับปรุงรูปทรงของ Sample งานที่ใช้สำหรับการทดสอบ ในกรณีที่ Sample ที่ใช้ทดสอบมีรูปทรงไม่ตรงกับรายละเอียดในมาตรฐานการทดสอบ

3. ผู้เข้ารับการทดสอบควรมีความรู้ด้านสมบัติเชิงกลของวัสดุ เช่น ความเค้น ความเครียด ค่ามอดูลัสยืดหยุ่น การคราก และการประลัย เป็นต้น

4. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีความสามารถใช้งานเครื่อง Universal Testing Machine

5. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีความสามารถใช้เครื่องวัดละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวอร์เนียคาลิปเปอร์ และไมโครมิเตอร์ได้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. อุปกรณ์ป้องกันภัย หมายถึง อุปกรณ์นิรภัยที่ป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานกับเครื่องเจีย เช่น แว่นตานิรภัย ชุดนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ

2. เครื่องมือแพทย์ หมายถึง เครื่องมือแพทย์ ตามนิยาม เครื่องมือแพทย์ ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2562

3. เครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีกำลัง (Non-Active Medical Device) หมายถึง เครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า หรือไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือแพทย์ที่ทำงานด้วยกลไกทางกล

(ค) คำอธิบายรายละเอียด

1. วัสดุที่ควรมีในการประเมินจากการสังเกตการณ์ ณ หน้างานจริง ประกอบด้วย Sample ทดสอบ

2. เครื่องจักรที่ควรมีในการประเมินจากการสังเกตการณ์ ณ หน้างานจริง ประกอบด้วย Universal Testing Machine (UTM) แบบที่ผู้เข้ารับการทดสอบถนัดและมีความชำนาญ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

3. โปรแกรมมีในการประเมินจากการสังเกตการณ์ ณ หน้างานจริง ประกอบด้วย โปรแกรมควบคุมเครื่องประกอบด้วย Universal Testing Machine (UTM)

4. อุปกรณ์ที่ควรมีในการประเมินจากการสังเกตการณ์ ณ หน้างานจริง ประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกันภัยเครื่องมือตัด เครื่องมือวัด และเอกสารมาตรฐานการทดสอบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการทำงาน

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากรายละเอียดการผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

3. ประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ หน้างานจริง ในด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมินการเตรียมเครื่องมือหรือ เครื่องจักรที่ใช้สำหรับทดสอบ

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากรายละเอียดการผ่านการอบรมการใช้เครื่อง Universal Testing Machine (UTM)

3. ประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ หน้างานจริง ในด้านเครื่องมือหรือ เครื่องจักรที่ใช้สำหรับทดสอบ

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือประเมินการดำเนินการทดสอบ

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากรายละเอียดการผ่านการอบรมการใช้เครื่อง Universal Testing Machine (UTM)

3. ประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ หน้างานจริง ในด้านการดำเนินการทดสอบ

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือประเมินการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้สำหรับทดสอบ

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากรายละเอียดการผ่านการอบรมการใช้เครื่อง Universal Testing Machine (UTM)

3. ประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ หน้างานจริง ในด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้สำหรับทดสอบ

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ