คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 4 จะสามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์ผลการทดสอบเครื่องมือแพทย์ทางกล หรือทดสอบเครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า หรือทดสอบเครื่องมือแพทย์ทางชีววิทยา หรือ Software Validation ได้ อีกทั้งบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
      1. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
      2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
      3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน
      4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
      5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
      6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 4” ต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน และมีความสามารถตามสมรรถนะที่ระบุไว้ หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทดสอบเครื่องมือแพทย์ไม่น้อยกว่า 4 ปีโดยมีใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือ ผ่านการรับรองและถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 ของอาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 4” ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ตามที่กำหนด ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ตามที่ก าหนด 1 ใน 3 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 3 หน่วย คือ 102MC01 102MC03 และ 104MT05
รูปแบบที่ 2 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 3 หน่วย คือ 102MC01 102MC03 และ 104MT06
รูปแบบที่ 3 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 2 หน่วย คือ 102MC01 และ 104MT07
รูปแบบที่ 4 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 5 หน่วย คือ รูปแบบที่ 1 ในระดับ 3 และ 104MT08
รูปแบบที่ 5 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 4 หน่วย คือ รูปแบบที่ 2 ในระดับ 3 และ 104MT08
รูปแบบที่ 6 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 4 หน่วย คือ รูปแบบที่ 3 ในระดับ 3 และ 104MT09
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 4” สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้นไปหลังจากผ่านการรับรองและถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 4” มาไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีหน้าที่ในการทดสอบเครื่องมือแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-BIBM-133A ดำเนินการทดสอบ in vitro Biological Evaluation ตาม Work Procedure
MET-TRWE-134A ดำเนินการทดสอบ in vivo BiologicalEvaluation ตาม Work Procedure
MET-PZEO-135A ดำเนินการทดสอบและวิเคราะห์ผล Software Validation
MET-VJWM-136A วิเคราะห์ผลการทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีกำลัง (Non-Active Medical Device)
MET-TMTG-137A วิเคราะห์ผลการทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่มีกำลัง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ