คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 4 จะสามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์ผลการทดสอบเครื่องมือแพทย์ทางกล หรือทดสอบเครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า หรือทดสอบเครื่องมือแพทย์ทางชีววิทยา หรือ Software Validation ได้ อีกทั้งบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
      1. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
      2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
      3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน
      4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
      5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
      6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 4” ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทดสอบเครื่องมือแพทย์ไม่น้อยกว่า 4 ปีโดยมีใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือ ผ่านการรับรองและถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 ของอาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 4” ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ตามที่กำหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 1 หน่วย
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 4” สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้นไป หลังจากผ่านการรับรองและถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 4” มาไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-BIBM-133A ดำเนินการทดสอบ in vitro Biological Evaluation ตาม Work Procedure
MET-TRWE-134A ดำเนินการทดสอบ in vivo Biological Evaluation ตาม Work Procedure
MET-PZEO-135A ดำเนินการทดสอบและวิเคราะห์ผล Software Validation
MET-VJWM-136A วิเคราะห์ผลการทดสอบเครื่องมือแพทย์ Non-Active
MET-TMTG-137A วิเคราะห์ผลการทดสอบเครื่องมือแพทย์มีกำลัง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ