หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการทดสอบความแข็งแรงด้วยการจำลองในคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-NHXU-130A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินการทดสอบความแข็งแรงด้วยการจำลองในคอมพิวเตอร์

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 311 ช่างเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความสามารถผู้ในการเตรียมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ 3D CAD ที่ใช้ในการทดสอบความแข็งแรงด้วยโปรแกรม CAE รวมถึงข้อมูลขอบเขตเงื่อนไขที่ใช้ในการทดสอบตามความต้องการของลูกค้า เลือกใช้และสร้าง Element สำหรับใช้ในการทดสอบ กำหนดขอบเขตเงื่อนไข Outputการวิเคราะห์ และดำเนินการทดสอบได้ รวมถึงตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์เบื้องต้น

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
104MT02.1 เตรียมข้อมูลที่ใช้สำหรับทดสอบ

1.1 เตรียมและตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบ 3D CAD ที่ใช้
ในการทดสอบ

104MT02.1.01 163499
104MT02.1 เตรียมข้อมูลที่ใช้สำหรับทดสอบ

1.2 เตรียมข้อมูลขอบเขตเงื่อนไขที่ใช้
ในการทดสอบตามความต้องการ
ของลูกค้า

104MT02.1.02 163500
104MT02.2 ดำเนินการทดสอบ

2.1 เลือกใช้และสร้าง Element
สำหรับใช้ในการทดสอบ

104MT02.2.01 163501
104MT02.2 ดำเนินการทดสอบ

2.2 กำหนดขอบเขตเงื่อนไข

104MT02.2.02 163502
104MT02.2 ดำเนินการทดสอบ

2.3 กำหนด Output การวิเคราะห์

104MT02.2.03 163503
104MT02.2 ดำเนินการทดสอบ

2.4 ดำเนินการทดสอบ บันทึก
ประวัติการทดสอบ (Log) และ
ผลการทดสอบ (Test Result
Record)

104MT02.2.04 163504

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

102MC01 คำนวณด้วยคณิตศาสตร์เบื้องต้น

102MC02 อ่านแบบและสัญลักษณ์ GD&T


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถใช้โปรแกรม CAD ในการตรวจสอบของ 3D Model

2. สามารถใช้คำสั่งโปรแกรม CAD ในการซ่อม 3D Model ให้มีความสมบูรณ์

3. สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลนำเข้า

4. สามารถแปลแบบจำลอง 3D Model ให้เป็นแบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์ได้

5. สามารถตั้งค่าสมบัติวัสดุในโปรแกรม CAE

6. สามารถกำหนดทิศทางและขนาดของแรง

7. สามารถดำเนินการทดสอบตามวิธีการทดสอบ

8. สามารถเก็บและบันทึกผลการทดสอบ

9. สามารถตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

10. สามารถดูแลทำความสะอาดเครื่องกัดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของไฟล์ CAD และประเภทวัตถุในโปรแกรม CAD

2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในโปรแกรม CAD

3. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

4. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของเอลิเมนต์

5. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุ และแบบจำลองสมบัติวัสดุ (Material Model)

6. ความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ของแรง และการเคลื่อนที่

7. ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ของวัสดุ

8. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

9. ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการทำงานด้านการทดสอบทดสอบความแข็งแรงด้วยการจำลองในคอมพิวเตอร์ หรือ

2. แบบบันทึกรายการผลจากสาธิตการปฏิบัติงานออกแบบเครื่องมือแพทย์

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน โปรแกรม CAE เพื่อวิเคราะห์ความแข็งแรง หรือ

2. เอกสารรับรองผลการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานงาน โปรแกรม CAE เพื่อวิเคราะห์ความแข็งแรง หรือ

3. แบบบันทึกผลคะแนนการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน โดยประเมินจาก ใบรับรองการทำงาน หรือ การสังเกตการณ์ ณ หน้างานจริง

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ โดยประเมินจากข้อสอบข้อเขียน หรือการอบรม


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

1. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องสามารถในการใช้โปรแกรม CAE และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการปรับปรุงแบบจำลอง 2D/3D ที่ใช้ในการทดสอบได้

2. ผู้เข้ารับการทดสอบควรมีความรู้ด้านสมบัติเชิงกลของวัสดุ เช่น ความเค้น ความเครียด ค่ามอดูลัสยืดหยุ่น การคราก และการประลัย เป็นต้น

3. ผู้เข้ารับการทดสอบควรมีความรู้ด้านวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. โปรแกรม CAE หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม (Computer Aided Engineering, CAE) ประเภทใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการวิเคราะห์คำนวณ

2. เครื่องมือแพทย์ หมายถึง เครื่องมือแพทย์ ตามนิยาม เครื่องมือแพทย์ ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2562

(ค) วัสดุและอุปกรณ์

1. ไฟล์อิเล็คทรอนิกส์ที่ควรมีในการประเมินจากการสังเกตการณ์ ณ หน้างานจริง ประกอบด้วยไฟล์แบบจ าลอง 2D/3D ของเครื่องมือแพทย์

2. โปรแกรมมีในการประเมินจากการสังเกตการณ์ ณ หน้างานจริง ประกอบด้วย โปรแกรม CAE ที่ผู้เข้ารับการประเมินมีความถนัด และชำนาญ

3. อุปกรณ์ที่ควรมีในการประเมินจากการสังเกตการณ์ ณ หน้างานจริง ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีแฟลตฟอร์ม (OS) สำหรับทำให้ โปรแกรม CAE ท างานได้ และควรมีคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่า CORE i5 หรือเทียบเคียง มี RAM ไม่น้อยกว่า 4 GB และมีพื้นที่ใน HDDเหลือไม่น้อยกว่า 5 GB


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมข้อมูลที่ใช้สำหรับทดสอบ

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากรายละเอียดการผ่านการอบรมด้านโปรแกรม CAE

3. ประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ หน้างานจริง ในด้านการเตรียมข้อมูลที่ใช้สำหรับทดสอบ

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมินการดำเนินการทดสอบ

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากรายละเอียดการผ่านการอบรมด้านโปรแกรม CAE

3. ประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ หน้างานจริง ในด้านการดำเนินการทดสอบ

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ