คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพออกแบบกราฟิก ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพออกแบบกราฟิก ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ออกแบบกราฟิก ชั้น 5 จะสามารถ ออกแบบกราฟิกขั้นสูงได้ และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
     1. ทักษะการสื่อสาร
     2. การทำงานเป็นทีม
     3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
     4. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

     1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพออกแบบกราฟิก  ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 จำนวน 1 หน่วย
     2. ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพออกแบบกราฟิก  ชั้น 5 ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพออกแบบกราฟิก  ชั้น 4 มาก่อน
     3. ผู้ที่จะขอรับการประเมิน สามารถขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพออกแบบกราฟิก  ชั้นที่ 4 ร่วมหรือควบกับคุณวุฒิวิชาชีพออกแบบกราฟิก  ชั้น 5 พร้อมกันได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ พนักงานออกแบบกราฟิก

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PHO-MKFP-135A ออกแบบกราฟิกขั้นสูง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ