คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพออกแบบกราฟิก ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพออกแบบกราฟิก ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ออกแบบกราฟิก ชั้น 4 จะสามารถ ออกแบบกราฟิกขั้นสูงได้ และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
          1. ทักษะการสื่อสาร
          2. การทำงานเป็นทีม
          3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
          4. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพออกแบบกราฟิก  ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4  ทั้ง  1 หน่วย
2. ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพออกแบบกราฟิก  ชั้น 4 ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพออกแบบกราฟิก  ชั้น 3 มาก่อน
3. ผู้ที่จะขอรับการประเมิน สามารถขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพออกแบบกราฟิก  ชั้นที่ 3 ร่วมหรือควบกับคุณวุฒิวิชาชีพออกแบบกราฟิก  ชั้น 4 พร้อมกันได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ พนักงานออกแบบกราฟิก

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PHO-MJNS-132A เตรียมการออกแบบ
PHO-NRQG-133A ออกแบบกราฟิกพื้นฐาน
PHO-MKFP-135A ออกแบบกราฟิกขั้นสูง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ