คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพออกแบบกราฟิก ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพออกแบบกราฟิก ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ออกแบบกราฟิก ชั้น 3 จะสามารถ ออกแบบกราฟิกพื้นฐาน    โดยคำนึงถึงเรื่องจรรยาบรรณและลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการออกแบบ   และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
          1. ทักษะการสื่อสาร
          2. การทำงานเป็นทีม
          3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
          4. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพออกแบบกราฟิก  ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3  ทั้ง  3 หน่วย
2. ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพออกแบบกราฟิก  ชั้น 3 ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพปรับแต่งภาพ  ชั้น 2 มาก่อน
3. ผู้ที่จะขอรับการประเมิน สามารถขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพปรับแต่งภาพ  ชั้นที่ 2 ร่วมหรือควบกับคุณวุฒิวิชาชีพออกแบบกราฟิก  ชั้น 3 พร้อมกันได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ  พนักงานออกแบบกราฟิก

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PHO-DFJS-134A จรรยาบรรณและลิขสิทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ