คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพสื่อมวลชน ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพสื่อมวลชน ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ช่างภาพสื่อมวลชน  ชั้น 5 จะสามารถถ่ายภาพข่าว  และจัดการไฟล์ภาพข่าว เพื่องานสื่อสารมวลชน และจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
          1. ทักษะการสื่อสาร
          2. การทำงานเป็นทีม
          3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
          4. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างภาพสื่อมวลชน  ชั้นที่ 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ทั้ง 6 หน่วย
2. ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพสื่อมวลชน  ชั้นที่ 5 ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพสื่อมวลชน ชั้นที่ 4  ก่อน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ  ช่างภาพสื่อมวลชน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PHO-UQIA-114A ถ่ายภาพข่าว
PHO-DSCJ-116A ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย
PHO-LMLN-117A ปฏิบัติงานกฎหมายและจรรยาบรรณในการทำงาน
PHO-WQNS-118A สื่อสารระหว่างบุคคล และองค์กร
PHO-ZSTE-119A ปฏิบัติงานโดยมีสัญชาติญาณช่างภาพข่าว(NOSE FOR NEWS)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ