คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพสื่อมวลชน ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพสื่อมวลชน ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ช่างภาพสื่อมวลชน  ชั้น 6 จะสามารถถ่ายภาพข่าว  และจัดการไฟล์ภาพข่าว เพื่องานสื่อสารมวลชน และจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
     1. ทักษะการสื่อสาร
     2. การทำงานเป็นทีม
     3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
     4. การเรียนรู้
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

     1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างภาพสื่อมวลชน ชั้นที่ 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 6 จำนวน 1 หน่วย
     2. ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพสื่อมวลชน  ชั้นที่ 6 ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพสื่อมวลชน ชั้นที่ 5  ก่อน
     3. ผู้ที่จะขอรับการประเมิน สามารถขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพทั่วไป  ชั้นที่ 5 ร่วมหรือควบกับคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพสื่อมวลชน  ชั้น 6 พร้อมกันได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ  ช่างภาพสื่อมวลชน 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PHO-LMLN-117A ปฏิบัติงานกฎหมายและจรรยาบรรณในการทำงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ