คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพสื่อมวลชน ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพสื่อมวลชน ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ช่างภาพสื่อมวลชน ชั้น  4 จะสามารถวางแผนการทำงานด้านถ่ายภาพสื่อมวลชน  และพัฒนาตนเองด้านความรู้วิชาชีพข่าว และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
          1. ทักษะการสื่อสาร
          2. การทำงานเป็นทีม
          3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
          4. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างภาพสื่อมวลชน  ชั้นที่ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
หน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง  2  หน่วย
2. ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพสื่อมวลชน  ชั้นที่ 4 ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ
ช่างภาพทั่วไป  ชั้นที่ 3 ก่อน
3. ผู้ที่จะขอรับการประเมิน สามารถขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพทั่วไป  ชั้นที่ 3 ร่วมหรือควบกับคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพสื่อมวลชน  ชั้น 4 พร้อมกันได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ  ช่างภาพสื่อมวลชน  นักข่าว

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PHO-MYNX-112A ถ่ายภาพสื่อสารมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ /ออนไลน์
PHO-DVNQ-113A พัฒนาตนเองด้านความรู้วิชาชีพข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ /ออนไลน์
PHO-RMAQ-115A จัดการไฟล์ภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ