คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพสถาปัตยกรรม ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพสถาปัตยกรรม ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ช่างภาพสถาปัตยกรรม ระดับ 5 จะสามารถปฎิบัติงานจัดการไฟล์ภาพและตกแต่งภาพเพื่องานภาพถ่ายสถาปัตยกรรมได้ วางแผนการทำงานตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของลูกค้าขั้นสูง สื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กร และจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
           1. ทักษะการสื่อสาร
           2. การทำงานเป็นทีม
           3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
           4. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างภาพสถาปัตยกรรม  ระดับที่ 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 5 ทั้ง 5 หน่วย
2. ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพสถาปัตยกรรม  ระดับที่ 5 ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพสถาปัตยกรรม ระดับที่ 4  ก่อน


 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ  ช่างภาพทั่วไป  ช่างภาพภูมิทัศน์  ผู้ช่วยช่างภาพ  ช่างภาพสถาปัตยกรรม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PHO-PGL-5-120ZB ถ่ายภาพสถาปัตยกรรม
PHO-PGL-5-121ZB วางแผนการทำงานตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของลูกค้าขั้นสูง
PHO-PGL-5-122ZB สื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กรขั้นสูง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ