คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพสถาปัตยกรรม ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพสถาปัตยกรรม ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ช่างภาพสถาปัตยกรรม ระดับ 4 จะสามารถถ่ายภาพสถาปัตยกรรมได้ วางแผนการทำงานตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของลูกค้าและจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
          1. ทักษะการสื่อสาร
          2. การทำงานเป็นทีม
          3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
          4. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างภาพสถาปัตยกรรม  ระดับที่ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 ทั้ง 2 หน่วย
2. ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพสถาปัตยกรรม  ระดับที่ 4 ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพทั่วไป  ระดับที่ 3 ก่อน 
3. ผู้ที่จะขอรับการประเมิน สามารถขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพทั่วไป  ระดับที่ 3 ร่วมหรือควบกับคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพสถาปัตยกรรม  ระดับ 4 พร้อมกันได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ  ช่างภาพทั่วไป  ช่างภาพภูมิทัศน์  ช่างภาพอิสระ  ผู้ช่วยช่างภาพ  ช่างภาพสถาปัตยกรรม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PHO-XZCB-099A วางแผนการทำงานตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของลูกค้า
PHO-BNCR-107A จัดการไฟล์ภาพและตกแต่งภาพ
PHO-XEEU-109A ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยขั้นสูง
PHO-XIIN-110A รักษาจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทำงานถ่ายภาพบุคคลขั้นสูง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ