Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพสถาปัตยกรรม ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ถ่ายภาพสถาปัตยกรรม
1
2
3
4
วางแผนการทำงานตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของลูกค้าขั้นสูง
5
6
7
สื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กรขั้นสูง
8
9
10

ยินดีต้อนรับ