คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานวิชาการ ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานวิชาการ ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะระดับผู้เชี่ยวชาญพิเศษในอาชีพ มีทักษะในการบริหารจัดการงานวิชาการ วิเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขปัญหางานวิชาการที่ซับซ้อนและที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยสามารถนำองค์ความรู้และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ได้ สามารถกำหนดและจัดทำนโยบายกลยุทธ์ของสถานศึกษาโดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดทำและนำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติอีกทั้งจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน งานวิจัยในสถานศึกษา งานทะเบียน และวัดผล รวมถึงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา ความเสี่ยงของสถานศึกษา ตลอดจนจัดการความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ของสถานศึกษาโดยปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น6 สาขางานวิชาการ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือเป็นผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น5 ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีประสบการณ์ในตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในกลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี    
  2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้และหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น6 สาขางานวิชาการ โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง ต้องมีใบรับรองการผ่านงาน/ฝึกอบรม หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยันมาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น6 สาขางานวิชาการ        
  3. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น6 สาขางานวิชาการ ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น6 สาขางานวิชาการ ทั้งหมด 14 หน่วย เป็นหน่วยสมรรถนะร่วมของทุกสาขางาน 8 หน่วย และหน่วยสมรรถนะตามสายงาน 6 หน่วย         
  4.  

         a. สำหรับผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น5 สาขางานวิชาการมาก่อน ต้องทำการประเมินหน่วย

     สมรรถนะร่วมเพิ่มอีก 2 หน่วย                           

           b. สำหรับผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น5 สาขาอื่น ต้องทำการประเมินหน่วยสมรรถนะร่วมเพิ่มอีก

      2 หน่วย และต้องเลือกทำการประเมินหน่วยสมรรถนะตามสายงานวิชาการ 2 หน่วยจาก 6 หน่วย       

    5. ผู้ที่ประสงค์ขอรับการประเมินในคุณวุฒิวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ในชั้นที่สูงขึ้น ต้องถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ

      บริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น6 ไว้อย่างน้อย 2 ปี หรือตามข้อกำหนดการเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นนั้น

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

-รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดกลางขึ้นไปกลุ่มงานบริหารงานวิชาการหรือเทียบเท่า -ผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางหรือเทียบเท่า -ผู้จัดการของสถานศึกษา -ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต -หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ILS-ZZZ-6-041ZA นำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
ILS-ZZZ-6-042ZA จัดการการวางระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ILS-ZZZ-6-043ZA จัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา
ILS-ZZZ-6-044ZA จัดการความรู้ของสถานศึกษา
ILS-ZZZ-6-045ZA ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม
ILS-ZZZ-6-046ZA มีความเป็นพลเมืองโลก
ILS-ZZZ-6-047ZA จัดทำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
ILS-ZZZ-6-048ZA บูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการกับการบริหารสถานศึกษา
ILS-ZZZ-6-049ZA พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
ILS-ZZZ-6-050ZA จัดการการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐาน
ILS-ZZZ-6-051ZA จัดการงานวิจัยระบบเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการของสถานศึกษา
ILS-ZZZ-6-052ZA จัดการงานทะเบียนของสถานศึกษา
ILS-ZZZ-6-053ZA จัดการงานวัดผลทางการศึกษาของสถานศึกษา
ILS-ZZZ-6-054ZA จัดการกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0331-A : สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ

ยินดีต้อนรับ