คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อมและ บำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 2 สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อติดตั้งแผงเซลล์ แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบก่อนการติดตั้งได้ สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือวัดในการติดตั้ง โครงสร้างรองรับแผงและระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ และปฏิบัติงานติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้ตามหลักความ ปลอดภัยพื้นฐาน สามารถแก้ปัญหาที่พบเป็นประจำได้ ภายใต้คำแนะแนวของหัวหน้างาน สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงาน และไม่เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

       ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์ แสงอาทิตย์อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ระดับ 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

    หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อย กว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง

    หรือ การศึกษาระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แต่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อย กว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง และมีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาในองค์กร หรือผู้นำชุมชนท้องถิ่น

2. ผู้ที่ผ่านการประมินจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ มีอายุ 3 ปี

    หลักเกณฑ์ ในการต่ออายุหนังสือรับรองฯ หากยังคงปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ในอาชีพสามารถต่ออายุ ได้เลยโดยไม่ต้องเข้ารับการประเมินใหม่ โดยต้องมีหลักฐานยืนยันการปฏิบัติงาน หากไม่ได้ปฏิบัติงาน หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกิน 2 ปี จะต้องเข้าสู่การประเมินใหม่หลักเกณฑ์ในการต่ออายุหนังสือรับรองฯ หากยังคงปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ในอาชีพสามารถต่ออายุ ได้เลยโดยไม่ต้องเข้ารับการประเมินใหม่ โดยต้องมีหลักฐานยืนยันการปฏิบัติงาน หากไม่ได้ปฏิบัติงาน หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกิน 2 ปี จะต้องเข้าสู่การประเมินใหม่

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์หรือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-SOL-2-008ZB ปฏิบัติงานติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้ตามหลักความปลอดภัยพื้นฐาน
GPW-SOL-2-029ZB ใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-SOL-2-030ZB ใช้เครื่องมือวัดในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-SOL-2-031ZB เตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-SOL-2-032ZB ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-SOL-2-033ZB ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-SOL-2-034ZB บำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับพื้นฐาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0237-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด
CB-0151-A : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 5
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ